PRIVACY

Individuele persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van The last line, is het in vrijwel alle gevallen noodzakelijk, dat The last line je persoonsgegevens registreert. The last line stelt zich ten doel om zeer zorgvuldig en transparant om te gaan met de persoonsgegevens die je aan The last line verstrekt. Deze privacyverklaring is dan ook toepasselijk op alle persoonsgegevens die The last line van je verkrijgt wanneer je haar website(s) en/of mobiele applicatie(s) bezoekt, gebruik maakt van haar diensten en/of producten of wanneer The last line contact met je heeft of vice versa. Je informatie- en persoonsgegevens worden door The last line verzameld en daarmee verwerkt om haar dienstverlening en producten te kunnen (blijven) aanbieden. The last line bouwt graag een duurzame relatie met je op, zodat The last line je ook in de toekomst van dienst kan zijn. Door het verstrekken van persoonsgegevens is communicatie met je mogelijk. Ook stel je daarmee The last line in staat om mogelijk interessante aanbiedingen aan je te doen (wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven), op basis van de door jouw verstrekte gegevens in het verleden aan The last line verstrekte informatie.

The last line verzamelt en beheert informatie rechtstreeks, dus direct afkomstig van jou, wanneer je de door The last line vervaardigde diensten en/of producten aanschaft of wanneer haar mobiele applicatie(s) een integraal onderdeel vormen van dat product. Daarnaast verzamelt The last line informatie van je, wanneer je een producten van haar afneemt, je inschrijft voor haar nieuwsbrief of wanneer je in de brede zin van het woord gebruik maakt van haar diensten en producten. De informatie die The last line van je verzamelt kan variëren, afhankelijk van je interactie met The last line, maar deze kan onder andere betrekking hebben op je naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en aankoopgeschiedenis. The last line verzamelt ook mogelijk andere informatie, die je op vrijwillige basis aan The last line verstrekt (bijvoorbeeld wanneer je haar producten activeert of wanneer je via een opt-in aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden van The last line). Je bent niet verplicht om persoonsgegevens aan The last line te verstrekken. wanneer je dat niet doet of wilt, is het mogelijk, dat je geen of maar gedeeltelijk gebruik kunt maken van haar product(en) en/of dienst(en).

The last line kan ook informatie over je verzamelen via derde partijen, wanneer je gegevens verstrekt aan social media partijen en je met dit account abonneert op haar kanalen.

(Internationale) overdracht van persoonsgegevens

The last line is gerechtigd om je persoonsgegevens te gebruiken, onthullen, verwerken, overdragen of opslaan buiten het land waarin deze gegevens verzameld zijn. Bovendien is het The last line toegestaan om je persoonsgegevens over te dragen aan derden om diensten te leveren aan The last line, zoals voor betalingsverwerking en het versturen van nieuwsbrieven etc. Telkens wanneer The last line een ander bedrijf inzet om een taak van voornoemde aard uit te voeren, zal The last line van een dergelijke partij eisen, om de persoonsgegevens van The last line te beschermen en zullen zij niet bevoegd zijn om deze persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken. The last line kan daar echter niet garant voor staan.

Doelstellingen verzameling individuele persoonsgegevens en cookies

The last line gebruikt je informatie, inclusief je persoonsgegevens, om:

 • Producten en diensten aan je te kunnen leveren; om toegangsbewijzen (fysiek en/of digitaal) aan je te kunnen verstrekken, om merchandise artikelen te kunnen versturen en om mogelijk je informatie te verifiëren en deze te verwerken; om betalingen te verwerken; voor technische ondersteunings- of andere soortgelijke doeleinden; om klantaccounts aan te maken en te onderhouden.
 • Leveranciersbeheer mogelijk te maken; aanmaken van leveranciersaccounts om de aangevraagde producten en diensten te leveren en om andere handelingen uit te voeren ten behoeve van het leveranciersbeheer. de informatie die the last line verzamelt van haar leveranciers, wordt gebruikt voor doeleinden die in deze verklaring uiteen zijn gezet.
 • Klantenservice mogelijk te maken; waaronder toegang te kunnen reguleren voor haar evenementen, technische ondersteuning te leveren of andere soortgelijke doeleinden; om te reageren op je vragen en andere redenen waarvoor je contact met The last line opneemt.
 • Communicatie mogelijk te maken; om met je te kunnen communiceren. The last line kan op verschillende manieren contact met je opnemen: per post, e-mail, telefoon etc.
 • Administratieve diensten te kunnen waarborgen; waaronder om de facturatie en betalingen van je naar The last line te beheren; om je betalingen ter verwerken en bevestigen etc.
 • Beschermende maatregelen te kunnen treffen; om beveiliging, antipiraterij, fraudepreventie en andere diensten die ontwikkeld zijn om de klanten, gebruikers, leveranciers, van The last line, The last line zelf en de openbare orde te beschermen, in te voeren en te handhaven; om dit beleid, voorwaarden en ander beleid af te dwingen.
 • Betere inzichten te kunnen verkrijgen; beter inzicht te geven in de toegang tot en het gebruik van haar website; om informatie en verslagen te verstrekken aan haar cliënten, investeerders, potentiële partners en anderen;
 • Onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden te dienen; waaronder om de website van The last line, producten, diensten en klantervaring te verbeteren; om haar klant- en gebruikersgegevens te begrijpen; en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden.
 • Wettelijke naleving te garanderen; om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, waaronder het reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel.
 • Juridische maatregelen te kunnen treffen; wanneer het noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot mogelijke dreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van haar voorwaarden of dit beleid te onderzoeken, te voorkomen of om hiertegen maatregelen te nemen.
 • Marketinginformatie te verkrijgen; wanneer dit wettelijk is vereist, voor zover het wettelijk is toegestaan of met je expliciete toestemming voor marketing- en proportionele doeleinden, inclusief via e-mail. The last line kan bijvoorbeeld je informatie gebruiken, zoals je e-mailadres, om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties toe te sturen, of om anderszins contact met je op te nemen over producten, diensten of informatie die volgens The last line interessant voor je kunnen zijn. The last line kan je informatie ook gebruiken om haar in staat te stellen haar diensten te adverteren op derden websites of via andere kanalen. je kan je hier te allen tijden voor afmelden door te mailen naar info@thelastline.nl.

Grondslagen voor verwerking verzamelde persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt, wanneer je product(en) of dienst(en) van The last line afneemt. The last line heeft je persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de diverse overeenkomsten tussen jouw en The last line. The last line verwerkt je persoonsgegevens concreet voor de volgende doelen:

 • Om je gebruik te kunnen laten maken van haar diensten en producten;
 • Om nieuwsbrieven, e-mails en/of aanbiedingen te kunnen verzenden;
 • Om je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen jouw en The last line;
 • Om je te informeren over wijzigingen van haar diensten, producten en updates;
 • Om je in geval van calamiteiten, terugroepacties en storingen te kunnen bereiken;
 • Om haar producten en dienstverlening voor je mogelijk te kunnen maken en te kunnen optimaliseren.

Bij het verwerken van je persoonsgegevens houdt The last line zich aan de wettelijke vereisten zoals die zijn neergelegd in de avg, de algemene verordening gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een juridische grondslag aan te wijzen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Hierbij zal The last line een zorgvuldige afweging blijven maken tussen je belangen en die van haar organisatie.

Voor de verwerking, waaronder het bewaren en beveiligen van je persoonsgegevens, in het kader van het verbeteren van haar dienstverlening, marketingactiviteiten, enquêtes en het doen van onderzoeken bestaat een gerechtvaardigd organisatiebelang van The last line. Op deze manier is The last line in staat om haar diensten continue te blijven verbeteren, onder andere door middel van direct marketing. The last line verwerkt je gegevens bij contactmomenten via de website, e-mail, telefoon of direct contact met een medewerker, waardoor The last line in staat is om je vragen, klachten op- of aanmerkingen snel in behandeling te kunnen nemen en je daarmee adequaat te kunnen helpen.

Openbaarmakingstoestemmingen

Het is The last line toegestaan om de informatie in de volgende situaties bekend te maken:

 1. Verzoek van informatiedeling door een aan The last line gelieerde onderneming(en) en/of dochteronderneming(en); The last line kan je informatie verstrekken voor haar moverende doeleinden aan genoemde ondernemingen, waar zij zich ook ter wereld bevinden;
 2. Wanneer je geregistreerd bent als een gebruiker van haar website(s) en/of mobiele applicatie(s); een gebruikersnaam of enige informatie die je plaatst op de The last line website, inclusief afbeeldingen zonder beperkingen, opmerkingen en tekst kunnen beschikbaar zijn voor alle gebruikers van de website van the The last line en kunnen openbaar beschikbaar worden gesteld na het plaatsen daarvan.
 3. Wanneer externe partijen om deze informatie vragen; The last line kan je cookies en persoonsgegevens onthullen aan externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of andere derden om hen in staat te stellen handelingen uit te voeren namens The last line. Deze externe partijen kunnen The last line bijvoorbeeld helpen bij het beheren van haar website(s), het verwerken van informatie, waaronder administratieve of betalingsinformatie. Met deze partijen zal The last line een verwerkersovereenkomst afsluiten, waardoor zij verplicht zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. dit alles voor zover de deling wettelijk is toegestaan of nadat je jouw toestemming verleent, wat ook geldt voor de inzet van verkregen informatie ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden van The last line. The last line kan samengevoegde of geanonimiseerde informatie over je onthullen aan derde partijen voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.
 4. Wanneer een zakelijke overdracht deling van informatie vergt; The last line kan je informatie onthullen aan een andere entiteit, in het kader van, inclusief tijdens onderhandelingen van, een overname of een fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfseenheid of activa, een faillissementsprocedure, of als onderdeel van enige andere soortelijke zakelijke overdracht.
 5. Wanneer (een reactie op) een juridische procedure wordt ingesteld; The last line kan je informatie onthullen om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een dagvaarding of in reactie op een rechtmatig overheidsverzoek.
 6. wanneer de informatie The last line en anderen kan beschermen; The last line onthult je informatie indien zij van mening is, dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot mogelijke bedreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van The last line haar voorwaarden of dit beleid, te onderzoeken, voorkomen of hiertegen maatregelen te nemen.

Manier en termijnen van gegevensopslag

The last line neemt de beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. The last line heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van je persoonsgegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zodat The last line een passend beveiligingsniveau aan je kan garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Het beleid van The last line is erop gericht, dat alleen de medewerkers van The last line toegang hebben tot je persoonsgegevens, die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Met alle medewerkers van The last line is ter versterking van je privacy geheimhouding overeengekomen en er is een individuele privacyverklaring met hen vastgelegd.

Je gegevens worden opgeslagen op europees grondgebied, met uitzondering van je naam en e-mailadres, die ook worden gehost vanuit de Verenigde Staten en Canada. voor een juiste werking van het crm-systeem van The last line zijn derden ingeschakeld. Deze ‘sub- verwerkers’ handelen enkel en alleen in opdracht van The last line en pas op het moment dat de betreffende partij voldoende waarborgen hebben getroffen voor wat betreft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze passende waarborgen bestaan uit bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en de eu-us privacy shield.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard door The last line dan noodzakelijk is voor het realiseren van haar doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring. Een uitzondering hierop is de situatie waarin The last line je uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming heeft gekregen om je gegevens langer te mogen bewaren, bijvoorbeeld om haar dienstverlening te kunnen verbeteren, en tenzij er een wettelijke verplichting is, waardoor The last line je persoonsgegevens langer moet bewaren. The last line bewaart haar financiële administratie 7 jaar. Dat betekent dat al je gegevens en documenten die betrekking hebben op de financiële transacties tussen jouw en The last line nog 5 jaar na het afnemen van haar producten en diensten bewaard blijven.

Gebruikersverantwoordelijkheid en rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben opgeslagen, neem dan contact met ons op via info@thelastline.nl. Wij helpen je graag.

Je bent altijd gerechtigd tot:

 • Nadere uitleg over welke persoonsgegevens The last line van je hebben;
 • Nadere uitleg hoe deze gegevens concreet worden ingezet door The last line;
 • Het laten corrigeren van foutieve informatie door The last line;
 • Het indienen van een verzoek tot verwijdering van (oude) persoonsgegevens;
 • Het intrekken van je toestemming om je gegevens nog langer te bewaren;
 • Het bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens;
 • Het indienen van een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als je onze websites of apps gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om het bekijke van de docu mogelijk te maken, dankzij cookies kunnen wij je online gedrag op onze pagina’s analyseren. Met behulp van deze analyses maken we onze website en producten steeds beter. Ook e-mails van The last line of haar partners, Roderick Pijls, Rein Zoutfotografie, Kiwi Aerial Shots en 87knots, kunnen (indien je daarmee expliciet akkoord bent gegaan) een bestandje achter laten dat informatie verstuurt als je de e-mail opent, zowel op je computer, je tablet, als op je mobiel.

Cookie-instellingen

Je kan de instellingen altijd wijzigen door cookies te verwijderen via de internetopties van je browser en onze website opnieuw bezoeken. Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Technisch noodzakelijke cookies; deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze websites, apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
 • Functionele cookies; 
deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

Analytische cookies


Bij deze website wordt gebruikt van Google Analytics en andere analyse cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van een website en app verbeteren.
Marketing of tracking cookies.
wij maken gebruik van cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op websites, apps, social media en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de ook privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Wij hebben hier geen invloed op.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij via cookies?

Wij verzamelen ip-adres en mac adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op websites bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze websites en apps bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze websites en apps, welke pagina’s je bezoekt op onze websites en welke schermen van de apps je bekijkt.

Cookies weigeren

Wil je helemaal geen cookies? Via je browser bij ‘internetopties’ zet je alle cookies uit. Het is dan echter mogelijk dat niet alles goed werkt. Websites worden mogelijk niet normaal weergegeven of je kunt bepaalde functionaliteiten niet gebruiken.

Your data is in safe hands